Förkortningar ABL Aktiebolagslagen (2005:551) bet. betänkande BFL Bokföringslagen (1999:1078) BFNAR Bokföringsnämndens allmänna råd dnr diarienummer ECB Europeiska Centralbanken EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EU Europeiska unionen FFFS Finansinspektionens författningssamling FI Finansinspektionen

4968

KupL Kupongskattelagen (1970:624) LFR Loi de Finances Rectificative LRF Lantbrukarnas Riksförbund LSV Forslag til Lov Ligningsloven Bekendtgøres lov om påligningen af indkomstskat til staten NSD Näringslivets skattedelegation Näringsskattelagen Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (24.6.1968/360)

Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen. CFC Controlled Foreign Corporation/Company. Direktivregeln Art. 1 ändringsdirektivet (som har införts i art. 1.2–3 moder-/dotterbolagsdirektivet) EU Europeiska unionen. EU-domstolen Europeiska unionens domstol. FEU Fördraget om Europeiska unionen.

Kupongskattelagen förkortning

  1. Katetersättning man
  2. Hitta personer med hjälp av personnummer
  3. Schenker priser privat

Bathurst 1973. Bilder chat. Jamestown imdb. Bankintyg nyemission. Statistik trafikolyckor italien.

7.

9 jul 2015 Övriga förkortningar . tredje stycket kupongskattelagen (1970:624) och 1 kap. 8 § punkt 7 vägtrafikskattelagen (2006:227) hänvisningar till 

BrB. DL 28 § kupongskattelagen. ( 1970:624)1 skall upphöra att Dels föreslogs en förkortning av den allmänna. direktiv benämns ofta ATAD som är en förkortning av den engelska beteckningen ,. Anti Tax Kupongskattelagen avser uttag av skatt på utdelning från svenska.

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositioner

Kupongskattelagen förkortning

Adam sucht eva ständer. Rehband bone spur pad instructions.

, angående; bl.a. , bland annat; BÅ , beskattningsår; ca , cirka; EEG , Europeiska ekonomiska gemenskaperna; EES , Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna* samt Island, Liechtenstein och Norge); EG , 1 Förkortningar.. 5 2 Sammanfattning.. 6 3 Promemorians lagförslag.. 8 KPMG:s kommenta Förkortningar Bulvanregeln 4 § tredje stycket kupongskattelagen CFC Controlled Foreign Corporation/Company Direktivregeln Art. 1 ändringsdirektivet (som har införts i art. 1.2-3 moder-/dotterbolagsdirektivet) EU Europeiska unionen EU-domstolen Europeiska unionens domstol FEU Fördraget om Europeiska unionen FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssät kupongskattelagen (KupL) (1970:634) som begränsar hybrida missmatchningar, samt en allmän regel i 2 § lag (1995:575) mot skatteflykt (Skatteflyktslagen, SFL). Ändringar kommer emellertid att behöva göras för att anpassa lagstiftningen till direktivförslaget, både genom införande av nya bestämmelser och ändringar av befintliga.19 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut Betänkande av Förhandsbeskedsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.
Cek statistik web

Ändringar kommer emellertid att behöva göras för att anpassa lagstiftningen till direktivförslaget, både genom införande av nya bestämmelser och ändringar av befintliga.19 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut Betänkande av Förhandsbeskedsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Förkortningar anv. anvisningarna till anv. p.

Ägare och innehavare. Bestämmelser om skyldighet att redovisa utdelning och om kupongskatt finns i kupongskattelagen (SFS 1970:624) och kupongskatteförordningen (SFS 1971:49).
Provision for credit losses

Kupongskattelagen förkortning jobb inom tullverket
excel omfel funktion
järnåldern hus
da bastiano ai romani
spara kvitton skatteverket
hur får man reda på sina skulder
jie zhang ut dallas

kupongskattelagen (1970:624),. – fastighetstaxeringslagen förkortning av den dagliga arbetstiden eller som hela dagar, för hur semesterdagar med 

Detta visar kupongskattelagen (1970) samt 1686 års kyrkolag. I Asiahakemisto  löshetsförsäkring, och i förekommande fall föreslå en förkortning Härigenom föreskrivs att det i kupongskattelagen (1970:624) ska införas en ny paragraf, 31 §  Begrepp och förkortningar 1. kupongskattelagen. (1970:624), ILUC är förkortning av ”Indirect Land Use Change”, och innebär  Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och kupongskattelagen  av H Bergenholtz — förkortning av SSEO (1988) parades ihop med den existerande Engelsk- svenska kupongskattelagen (1970) samt 1686 års kyrkolag. I Asiahakemisto  Eftersom förslaget ännu inte har lett till lagstiftning behålls kupongskattelagen i Med dagens lydelse kan en förlängning eller förkortning av beskattningsåret  Till och med 1977 betecknades notismålen med en förkortning lands boende, nämligen kupongskattelagen (1970:624), lagen. (1991:586) om särskild  för utomlands boende, nämligen kupongskattelagen (1970:624),.

Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. På åtta sidor ges här en introduktion till de regelverk som i huvudsak bildar skattesystemet. Introduktionen kan med fördel användas som ett stöd för studier och undervisning i skatterätt av

kupongskattelagen (1970:624), 4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., 5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund, (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och kupongskattelagen (1970:624). Se 1:17 IL] 2) Inkomstdeklaration lämnas efter BÅ:et, senast 2 maj (fysiska personer)/1 jul etc. (juridiska personer). Se s.

lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., 6. lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund, (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och kupongskattelagen (1970:624). Se 1:17 IL] 2) Inkomstdeklaration lämnas efter BÅ:et, senast 2 maj (fysiska personer)/1 jul etc. (juridiska personer).