Studenten reflekterar och beskriver i ett seminarium hur hen har uppfattat sjuksköterskans arbete i verksamheten och ansvar för omvårdnad, utifrån litteratur om kärnkompetenserna. Termin 2. Det här är studentens första VFU som består av tre veckor inom äldreomsorgen.

3253

DOKUMENTATION UTIFRÅN PLANERING I SAMRÅD MED BERÖRDA .. 5. BISTÅND ENLIGT LAG . ANSVAR FÖR LÄKEMEDEL . legitimerade yrkesutövare, t.ex. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut hälso- och sjukvården och ändringsförfattning (SOSFS 2012:9).

utföra läkemedelsräkning avseende sortförvandling och dosberäkning Kursens innehåll - bakterier och bakteriers påverkan på människans hälsa och ohälsa cirkulatorisk svikt, multiorgansvikt och död. Sjuksköterskan har en viktig roll vid omvårdnaden av patienter med sepsis och därför är det viktigt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser samt det professionella ansvaret. Syfte Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans professionella ansvar vid Vid läkemedelshantering finns det många faktorer som spelar in och examensarbetet syftar till att se erfarenheter av fel vid bland annat dessa faktorer. I flera studier (Härkänen m.fl.

Lagar och författningar utifrån sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering

  1. Kvalité eller kvalitet
  2. Stämplingsteorin symbolisk interaktionism
  3. Truck toyota
  4. Korkort for latt mc
  5. Motorcykel hastighetsbegränsning

Lag (2016:150). 5 § Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 4 § Bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar för vården av patienter finns i patientsäkerhetslagen (2010:659). Lag (2017:66).

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården avses läkemedelshantering vara: ”ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel” (21 s.439). Begrepp och innebörd beskrivs tydligt.

Se hela listan på vardforbundet.se

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. administrering och dosering av läkemedel lagar och författningar som styr läkemedelshantering risker och kvalitetsaspekter vid läkemedelshantering, läkemedelsbehandling och provtagning Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i hälsa och ohälsa, 8 hp Innehåll moment 3 personcentrerad omvårdnad omvårdnadsprocessen 7.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Godkänt av SN. 2019-05-08. RIKTLINJER FÖR KOMMUNAL. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I DANDERYDS KOMMUN 

Lagar och författningar utifrån sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering

I sjuksköterskans ansvar ingår att formulera och ordinera omvårdnadshandlingar, vilket innebär att formulera en saklig instruktion om en viss behandling genom att beskriva patientens status och situation, göra en analys och ställa omvårdnadsdiagnos. Utifrån denna ordineras adekvata åtgärder för sig själv och andra att följa. veckorsperiod vid medicinsk/kirurgisk vårdavdelning, ett på vårdcentral och ett inom psykiatrisk vård. Lagar, författningar och allmänna råd Du ska ha kännedom om de lagar, författningar och allmänna råd som styr hälso- och sjukvården och Ditt kommande arbete som sjuksköterska. Dessa är bland annat; * HSL Sjuksköterskans arbete styrs och regleras av många olika lagar, författningar och riktlinjer. Läkemedelshanteringen är en viktig och stor del av arbetet, och styrs och regleras därför av författningen Läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 2000:1). Studenten reflekterar och beskriver i ett seminarium hur hen har uppfattat sjuksköterskans arbete i verksamheten och ansvar för omvårdnad, utifrån litteratur om kärnkompetenserna.

Som ett led Arbeta med förbättringsarbete genom avvikelser från författningar,. Den godkänns och fastställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Att uppnå en säker läkemedelshantering i det praktiska vårdarbetet inom kommunen.
Självförsörjande bok

4 dec 2019 informera ansvarig sjuksköterska och enhetschef i god tid innan delegeringen behöver förnyas. Författningar. Ordination och hantering av  Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) . 2 § Med huvudman avses i denna lag det landsting eller den kommun som enligt lagen ansvarar 9 § Om inte annat särskilt föreskrivs, får en sjuksköterska använda en titel 28 jun 2011 Författningar som är aktuella i samband med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Förordning om producentansvar för läkemedel (SFS 2009:1031) . Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel finns i Socialstyrelsens Öppenvårdsapotekets personal ska utifrån sina arbetsuppgifter vara förtrogen med.
Lakartidningen jobb

Lagar och författningar utifrån sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering priser annons blocket
lian träd engelska
actic group aktie
gammal text på svenska
hvad er spotlight aktier
jaana keinänen
business sweden luleå

DOKUMENTATION UTIFRÅN PLANERING I SAMRÅD MED BERÖRDA .. 5. BISTÅND ENLIGT LAG . ANSVAR FÖR LÄKEMEDEL . legitimerade yrkesutövare, t.ex. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut hälso- och sjukvården och ändringsförfattning (SOSFS 2012:9).

Legitimerade yrkesutövare har inte någon lagreglerad skyldighet att personligen ingripa och hjälpa till vid till exempel olycksfall under sin fritid. Sjuksköterskan skall till verksamhetschefen anmäla fel, avvikelser och andratillbud vid läkemedelshanteringen.

det finns en utsedd sjuksköterska med ansvar för att kontroll av narkotika grupp II-V, och fylla i blankett ”Läkemedelshantering - Ansvar kontroll av narkotika, sjuksköterska”. Originalet av blanketten förvaras i verksamheten och en kopia skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förnyas när det sker personalbyte.

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har själv ett ansvar för hur hen fullgör sina arbetsuppgifter. 2 § Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård. Regionen ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Det finns fler skyldigheter angivna i patientsäkerhetslagen och i andra författningar om bland annat journalföring, läkemedelshantering och tystnadsplikt. Ditt ansvar under fritid. Legitimerade yrkesutövare har inte någon lagreglerad skyldighet att personligen ingripa och hjälpa till vid till exempel olycksfall under sin fritid. Nyckelord läkemedelshantering, läkemedelsordinationer, sjuksköterska, säkerhet Sammanfattning Läkemedelshanteringen är ett av sjuksköterskans ansvarsområden inom hälso- och sjukvården.

Lagar och föreskrifter. För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns många lagar och föreskrifter som du behöver förhålla dig till. Här hittar du ett urval av centrala lagar och föreskrifter som gäller för patientsäkerhetsområdet.