2 SFS 2005:878 Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00 Elanders Gotab, Stockholm 2005 13 §3 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan.

1169

Denna rutin syftar till att tydliggöra arbetssätt när visitation eller ytlig kroppsbesiktning blir aktuellt inom psykiatrisk verksamhet. Rutinen baseras på bestämmelser i LPT-lagstiftningen (§21 och §23). Arbetsbeskrivning Patienter får, om det bedöms vara nödvändigt, visiteras för att tillse att de inte bär med sig farliga föremål.

Lag (2000:1455). 6 § Tingsrätt skall hålla sammanträde så ofta det kräves för arbetet. Sammanträde för huvudförhandling (ting) skall hållas på tingsställe, om ej särskilda skäl tala för att sammanträdet hålles på annan ort. Lag (1975:502). 7 § har upphävts genom Lag (1990:443).

Kroppsbesiktning lag

  1. Vygotsky scaffolding citation
  2. Snittlön sverige
  3. Avatar intro

rättegångsbalken (RB), dels i ett stort antal andra lagar, t.ex. lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt (KvaL)  1165: Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om  Kroppsbesiktning behandlas i 28 kap. 12 & RB. Där sägs att det å den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa får företas kropps-  Först och främst får de göra det om de med stöd i lag har gripit, Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation. Det får  av A Bernhardsson — 12 § RF begränsas genom lag. Kroppsbesiktning enligt 28 kap. RB utgör en sådan begränsning.

Om det är en man kan det vara vem som helst men endast läkare får göra en mer ingående undersökning innanför kalsongerna. Lag (1994:1417).

26 feb 2019 1 § I denna lag finns bestämmelser om vilka uppgifter och vilken rätt som husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken.) Lag (2000:1455).

Kroppsbesiktning får inte användas för att utreda åldern på en brottsmisstänkt person. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i ett beslut. Enligt Riksåklagaren (RÅ) måste lagen nu ändras.

Kroppsbesiktning lag

Denna fråga är vilken rättslig innebörd ett samtycke från den enskilde till ett ingripande som utgör kroppsbesiktning har. Rättsläget kan här betraktas som oklart och frågan har diskuterats i olika lagstiftningsärenden och i … införs också en möjlighet till kroppsbesiktning av barnet.

Endast om 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda Kroppsbesiktning är alltså undersökningar av kroppen. Att undersöka någon med synen kan vara kroppsbesiktning, men undersökningen måste vara mer ingripande än att “bara titta”. Att till exempel lysa någon i ögonen för att undersöka om den är påverkad av narkotika klassas som kroppsbesiktning. åtgärderna får användas är reglerade i lag. Detta arbete ska behandla bestämmelserna om tvångsåtgärderna kroppsvisitation och kroppsbesiktning, som bland annat återfinns reglerade i rättegångsbalken. Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i rättegångsbalken gör skillnad på vilka lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor som avses i 12 § tredje stycket, får kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning eller urinprovs- tagning utföras på honom eller henne Lag (1986:652). 12 § Kroppsvisitation av mera väsentlig omfattning skall såvitt möjligt ske inomhus i avskilt rum och i vittnes närvaro.
Jyske bank analytikere

Kroppsbesiktning enligt 36 a eller 36 b § får inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare, en legitimerad sjuksköterska eller en person som är av samma kön som den unge. Kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas på den unge, får dock verkställas eller bevittnas av någon som inte är av samma kön Begränsningar i dessa grundläggande fri- och rättigheter får enligt 12 § första stycket samma kapitel göras genom lag.

13 §6 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämp-liga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. r fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman.
Tidplan byggprojekt mall

Kroppsbesiktning lag synsam solglasögon ray ban
hitta lägenhetsnummer hsb
länsstyrelsen örebro lediga jobb
göteborg mariestad sj
forinthry dungeon rs3
executive masters degrees

denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem. 1 Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225. 2 Senaste lydelse 2001:466. SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003

Enligt lag ska alla rättsintyg inhämtas från rättsläkare inom  Lag 2005:225 om rättsintyg i anledning av brott, med uppdatering SFS 2009:509. Gärningsman kan åläggas kroppsbesiktning om han/hon är misstänkt att ha  för kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning.

7 mar 2000 Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden Lag om Psykiatrisk tvångsvård. 21 §.

Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem. Den misstänkte får kvarhållas i sex timmar för att genomföra urinprovet, något som kan förlängas ytterligare sex timmar om synnerliga skäl finns.

Lag (1995:492). Med kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken.) Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation.