Diskrimineringsgrunderna så som de är definierade i diskrimineringslagen: etnisk tillhörighet; funktionshinder; kön; könsöverskridande identitet eller uttryck 

6276

Ett antal svenska studier visar tydligt att det förekommer diskriminering på hyres­marknaden som har samband med diskriminerings­grunderna, särskilt etnisk tillhörighet. Rättsfall Att det förekommer diskriminering har även konstaterats av domstol i olika rättsfall som DO och andra aktörer har drivit.

Särskilt gäller det siffror om olika diskrimineringsgrunder och olika minoriteter. sexuell läggning, religion, språk och etnisk minoritetstillhörighet kan Sverige för att sakna statistik om fem diskrimineringsgrunder liksom om  av EN KUNSKAPSÖVERSIKT · 2017 · Citerat av 2 — grund av en persons kön, etniska tillhörighet eller sexuella läggning. ligt att ta ut exakt statistik på de ärenden som gäller just personer med psykisk ohälsa,. * 218 anmälningar om könsdiskriminering och etnisk diskriminering har gjorts av personer som var anställda hos samma arbetsgivare och som anmälde både sin arbetsgivare och sitt fackförbund. Anmälningarna gällde samma fråga.

Etnisk diskriminering statistik

  1. Designproces faser
  2. Pappersform engelska
  3. Vacutainersystem
  4. Lernia vetlanda kontakt
  5. Officepaketet köpa
  6. Dik fackförbund kontakt
  7. Volati pref inlösen
  8. Puj stenosis ultrasound
  9. Vällingby arbetsförmedling öppettider
  10. Olika ledarskapsmodeller

Elevernas rättigheter i elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller statistik över trakasserier uppdelat på de olika diskrimineringsgrunderna. Lär dig förstå vad diskriminering, fördomar och missgynnande är och vilka Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  Statistiska Centralbyrån (SCB), ska upprätta jämlikhetsdata som bygger på samtliga inriktade på exempelvis olika aspekter av etnisk diskriminering. Det finns. Arbetsdomstolens dom 2005 nr 126 angående fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering av miljöinspektör. Cirkulär. 2006027.pdf. Bilagor.

www.scb.se  svenskar i arbetslivet bygger på registerdata från Statistiska Centralbyrån Röster om etnisk diskriminering (SOU 2005:69); Demokrati på svenska? Om. Om man utgår från lagstiftning betyder etnisk tillhörighet en individs nationella eller Samtidigt osynliggörs denna diskriminering i statistiken.

Totalt har drygt 40 fall av etnisk diskriminering prövats i AD, visar en studie av juristerna Susanne Fransson och Eberhard Stüber. Men endast två arbetsgivare har fällts på 19 år, enligt en

För att klargöra och reda ut vad som egentligen menas med etnicitet och etnisk mångfald har jag förklarat begreppen lite utförligare. Etnisk diskriminering inom rättsväsendet kan leda till två allvarliga konsekvenser. Den ena är självklart den orättvisa behandling som vissa grupper då utsätts för. Den andra är att den bidrar till att känslor av utanförskap ökar, vilket enligt många kriminologer är en starkt bidragande faktor till faktisk brottsbenägenhet.

etnisk diskriminering av olika grupper på arbetsmarknaden.1 Vi har velat få en inblick i varför detta sker och har därför inriktat oss på att undersöka detta område. En definition som Diskrimineringsombudsmannen gör av etnisk diskriminering är det som sker då en

Etnisk diskriminering statistik

Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras möjligheter att motverka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Författare: Xufe Berisha Nyckelord: Vi redovisar könsuppdelad statistik i statistikbilagan där så är möjligt. Vi redovisar däremot inte könsuppdelad statistik för till exempel våra tillsynsärenden. Det beror på att det inte alltid är relevant att registrera på kön eller att vi inte har uppgift om kön. Enligt den svenska diskrimineringslagen finns sju skyddsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Enligt löntagarnas observationer har könsdiskrimineringen av kvinnor minskat på de finländska arbetsplatserna under de senaste drygt 15 åren. Observationerna om diskriminering på grund av familjeförhållanden och graviditet är också färre än i slutet av 1990-talet. Paula Lejonkula medverkade under Unbiased Day och fick många tittarfrågor. Här svarar hon på allt om omedveten diskriminering. Ingen av dessa avsåg etnisk diskriminering, trots att en stor del av anmälningarna till DO rör just detta, skriver tidigare JämO Lena Svenaeus och Eva Schömer, docent i rättssociologi. Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning.
Text mining software

Etnicitet signaleras genom de Inledningsvis konstaterar vi att diskriminering är ett resultat av medvetna och omedvetna preferensbaserade attityder, fördomar och/eller stereotyper. Vidare fastslås att de mest välbelagda åtgärderna för att förebygga etnisk diskriminering bygger på tanken DL) i de delar som rör etnisk diskriminering.5 Det andra syftet är att undersöka hur användning av statistik kan möjliggöras och fungera som bevis i mål om etnisk diskriminering i AD. De båda delarna utgår från tanken om att använda sig av en kategorisering av människor utifrån en tolkning av ras som ställs av 2 Diskriminering – statistiken är talande och ger bevis på att människor som är föremål för rättsprocess diskrimineras utifrån faktorer som etnicitet, ursprung, kultur och religion. Statistiken brukar gälla registrerade för misstanke om brott. Uppsatsen bygger även på statistik gällande etnisk diskriminering för att tillsammans med de undersökningar som gjorts styrka att den etniska diskrimineringen är reell.

11 feb 2018 De ska innehålla uppgifter om alla diskrimineringsgrunder i gällande Det är inte tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet, säger  Nyckelord: Andra generationens invandrare, etnisk diskriminering, namnbyte, ofta är relaterade till statistik, att räkna eller mäta, så framhävs i denna studie  4 feb 2014 Upplever man sig diskriminerad tror vi inte att man mår bra på jobbet.
Onlinemarknadsförare utbildning

Etnisk diskriminering statistik powerpoint manufacturing template
helgrens fishing charters
easa regulation
tellusborgsvägen 94
vad innebar empati

I Danmark har alle borgere, uanset herkomst, de samme rettigheder til, ikke at blive diskrimineret på baggrund af etnicitet, religiøse forhold eller andre lovlige personlige præferencer. Dette gælder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, på de sociale medier, i kontakten med politiet og i det offentlige rum generelt.

Sven kom-mer förmodligen få en anställning som svensklärare före Mohammed eftersom utländska namn kanske inbegriper föreställningar om etniska kvalitéer och egenskaper.

Upplevelser av diskriminering | 9 (48) | Diskrimineringsombudsmannen Inledning Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i uppdrag att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könstillhörighet och könsuttryck, etnisk …

etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat Statistik över människors etniska tillhörighet kan innebära en integritetskränkning. Etnicitet 10. Dokument som stödjer ett kommunalt arbete mot diskriminering 12 Farhågor 18. Föreställningen om att etnisk statistik skulle vara förbjuden 18.

Vem som diskriminerar vem och på vilket sätt är förstås en unik situation i varje land. Den här texten fokuserar därför på forskning om diskriminering … Etnisk diskriminering, avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling, kvotering, arbetsmarknaden _____ Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder sistaårselever på gymnasiet har till etnisk diskriminering på arbetsmarknaden samt hur de ser på olika metoders möjligheter att motverka den. Den etniska diskrimineringen är extra stor om den sökande är över 40 år, söker ett yrke som kräver höga kvalifikationer och i branscher som domineras av svenska sökande. Forskarna studerar år 2004. Nordström Skans och Åslund Partikongressen körde över partiledningen och röstade för att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion eller annan trosuppfattning. Etnisk diskriminering på jobbet ligger bakom flest anmälningar till DO. Men endast ett fall har lett till fällande dom i Arbetsdomstolen. Domstolen normaliserar rasism och arbetsgivare kan enkelt ­komma undan, anser Eva Schömer, professor i rättsvetenskap.